Aplikacja

 • prze­ślij swoje CV za pomocą FORMULARZA na naszej stro­nie inter­ne­to­wej lub drogą mailową na adres rekrutacja@cgh.com.pl
 • jeśli w danym momencie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, prześlij swoje CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego z określeniem preferencji zawodowych, a Twoja aplikacja zostanie umieszczona w bazie kandydatów

Przygotowanie do spotkania

 • zapo­znaj się dokład­nie z infor­ma­cjami o fir­mie oraz sta­no­wi­sku, na które aplikujesz
 • pomyśl, jakie infor­ma­cje o sobie chciał­byś nam prze­ka­zać oraz jakie pyta­nia chciał­byś zadać pod­czas rozmowy
 • wybierz odpo­wiedni ubiór, mając na uwa­dze, że w naszej fir­mie obo­wią­zuje nie­for­malny, ele­gancki ubiór
 • jeżeli aplikujesz na stanowisko spawacza, pamiętaj, aby na próbki pracy wziąć ze sobą buty i odzież roboczą

Rozmowy

 • jeśli apli­ka­cja zosta­nie zaak­cep­to­wana, skon­tak­tuje się z Tobą pra­cow­nik Działu Per­so­nal­nego, aby zapro­sić Cię na roz­mowę kwalifikacyjną
 • pierwsze spotkanie to rozmowa z menedżerem działu, do którego kandydat aplikował oraz z osobą z Działu Personalnego
 • spotkanie zawsze składa się z dwóch części, praktycznej i rozmowy właściwej
 • kandydaci na stanowisko spawacz, odbywają próbki pracy
 • kandydaci na stanowiska kierownicze spotykają się dodatkowo z Członkiem Zarządu

Po zakończeniu procesu rekrutacji

 • wszyscy kandydaci, którzy byli zaproszeni na rozmowę, drogą mailową lub telefoniczną, otrzymują informację o wyniku rekrutacji